top of page

CALENDARI PER A PODER PARTICIPAR EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU EL PROPER 26 DE MAIG DE 2019

2 d’abril

 •  Publicació de la convocatòria d'eleccions

8 al 15 d’abril

 • Consulta del Cens Electoral que s’exposarà a Ambaixades i consolats

 • Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral (CERA)

8 al 18 d’abril

 • Resolució de les reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral (CERA)

19 d’abril

 • Exposició de la resolució de les reclamacions als consolats (CERA)

2 al 27 d’abril

 • Termini per a sol·licitar la inscripció com a temporal al registre ERTA

 • Sol·licitud prèvia del vot per correu CERA i ERTA (‘voto rogado’)​

30 d’abril al 6 de maig (si no hi han recursos d’impugnació contra llistes)
30 d’abril al 14 de maig (si hi ha impugnacions de llistes)

 • Tramesa de la documentació pel vot per correu CERA i ERTA des de les Delegacions Provincials de l'Oficina el Cens Electoral als electors que ho hagin sol·licitat

30 d’abril al 22 de maig

 • Termini per a enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada (Electors CERA)

8 al 24 de maig

 • Termini per a enviar el vot per correu a la teva mesa electoral (Electors ERTA)

22 al 24 de maig (ambdós inclosos)

 • Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades (Electors CERA)

Sin título-1.jpg

El nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot en aquestes eleccions és el CERA tancat a 1er de febrer de 2019 que és de 240.501 (a reserva dels resultats de les reclamacions d'inclusió/exclusió).

 

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o a l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) poden exercir el seu dret de vot en aquestes eleccions independentment del continent on visquin. Poden votar els residents catalans a qualsevol lloc del món independentment de que siguin unes eleccions al Parlament Europeu.

 

Abans de les eleccions (electors CERA)
 

Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents, formen part automàticament del CERA.

 

Entre el 8 i el 15 d’abril, convé assegurar-se al consolat de que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació (Reclamació d’Inclusió) entre els dies 8 i 15 d’abril. Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies, el dia 19 d’abril com a màxim.

 

La presentació de la Reclamació d’inclusió és particularment important per aquells que hagueu fet la vostra alta al CERA amb posterioritat a la data de tancament del cens, 1er de febrer de 2019. De manera general les reclamacions dels que us hagueu inscrit en els mesos de febrer i març tenen forces possibilitats de ser admeses. En tots els casos cal intentar-ho.

 

Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals

 

Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents). La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è (vint-i-cinquè) dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir del 2 al 27 d’abril.

 

L'imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars d'ambaixades i al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol


DESCARREGA AQUÍ

Si ja vas fer la inscripció com a resident temporal ERTA per les eleccions del 28 d’abril no és necessari que tornis a fer la gestió. La inscripció a l’ERTA té una validesa d’un any.

Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, al menys, un any és possible que el Consolat t'exigeixi que t'inscriguis com a resident permanent.

 

Els consolats apliquen normes molt més restrictives que en el passat per a acceptar les inscripcions a l’ERTA i, de manera general. Només les persones residents des de fa menys d’un any al país i que puguin provar una estada temporal (beca, Erasmus, stage, etc.) són inscrites sense problemes a l’ERTA.

 

Primera sol·licitud de Vot (‘voto rogado’)

 

US RECORDEM QUE EL PROCEDIMENT ELECTORAL EN VIGOR ES BASA EN EL DENOMINAT 'VOTO ROGADO' ES A DIR QUE L'ELECTOR HA DE SOL.LICITAR PREVIAMENT LES PAPERETES DE VOT A LA CORRESPONENT DELEGACIO PROVINCIAL DE LA JUNTA ELECTORAL I, NOMES EN SEGONA INSTANCIA, UN COP REBUDA LA DOCUMENTACIO ELECTORAL, POT EXERCIR EL SEU VOT.

 

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per correu o per fax, entre el 5 i el 30 de març, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que els hi serà enviat al domicili que figura en el CERA a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà disponible des del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials.

DESCARREGA AQUÍ

en català, en castellà i en aranès.

 

Els electors hauran d'enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l'imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o be la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

 

Alternativament al fax i correu ordinari es pot utilitzar també el sistema de ‘ruego de voto por internet’ que és, en principi, el més ràpid i eficaç. Si voleu sol·licitar el vostre vot d’aquesta manera teniu dues opcions:

 

Si voleu fer la sol·licitud per via telemàtic. Amb la CTT, caldrà seguir les instruccions i adjuntar un fitxer amb UN d’aquests documents: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o certificat d’inscripció consular.

 

Recepció de la documentació electoral

 

Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent:

 

Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat fins el 6 de maig, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o fins el 14 de maig, si s'hagués impugnat la proclamació d'alguna candidatura.

 

L’estat de la tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online en la ‘Sede electrònica del Instituto Nacional de Estadística’:

https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf

En aquestes eleccions al Parlament Europeu són tres les vies per a poder exercir el vot:

 

 

Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 21 de maig.

 

 

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 22 i el 24 de maig.

 

IMPORTANT: No és possible pels electors inscrits al CERA l’enviament per correu del vot a la Junta Electoral Provincial

La possibilitat, vigent en eleccions anteriors a 2012, de poder enviar els sobres i documents directament a les corresponents Delegacions de la Junta Electoral Provincial ha estat suprimida.

 

 • Vot por correu adreçat a la mesa electoral d’origen (electors ERTA)

 

Si ets elector ERTA, un cop rebuda la documentació en el teu domicili, has de votar per correu (no pots votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d’inscripció en el ERTA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins el 22 de maig (inclòs).

 

Electors del CERA temporalment a Espanya

 

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria fins el dia 16 de maig (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia 22 de maig. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

 

Electors residents a l’exterior que no s’hagin inscrit ni al CERA ni a l’ERTA

 

Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l’ERTA i no voleu fer-ho, aleshores compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el vostre dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia de les eleccions) o exercint el Vot anticipat per correu del 2 d’abril al 16 de maig, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l’Estat espanyol per tal d’obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l'Oficina del Cens Electoral de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions.

FIEC · Federació Internacional d'Entitats Catalanes 

bottom of page